audreyhepbuns: These days, when someone smokes in the movies,…

audreyhepbuns:

These days, when someone smokes in the movies, they’re either a psychopath…or a European.