Happy Birthday Maestro Ennio Morricone! (Nov 10, 1928)

Happy Birthday Maestro Ennio Morricone! (Nov 10, 1928)